BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

1. Chuyển đổi trong giá trị GDP

Dựa vào bảng số liệu sau (trang 96 SGK 11):

Bảng 10.2: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI 

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Toàn nắm giới

12360,0

29357,4

40887,8

Tính tỉ trọng GDP của china so với trái đất và dìm xét

Cách làm:

* Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với nỗ lực giới

Áp dụng công thức: (GDP trung quốc / GDP vắt giới) X 100% = ?%

Ví dụ năm 1995: % GDP trung hoa = (697,6 / 29357,4) X 100% = 2,37%

Sau đó, ta được bảng công dụng đầy đủ như sau:

Bảng: Tỉ trọng GDP của china so với cầm giới, tiến trình 1985-2004

(Đơn vị: %)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Toàn nạm giới

100,0

100,0

100,0

Ngoài ra, ta tính thêm Mức lớn mạnh GDP = GDP năm 2004 / GDP năm 1985 = ? Lần

Ta có: Tung Quốc = 1649,3 / 239,0 = 6,9 lần, quả đât = 40887,8 / 12360,0 = 3,3 lần

*Nhận xét:

-Tỉ trọng GDP của china đóp góp vào GDP của trái đất tăng qua những năm: tự 1,93 năm 1985 đến 4,03 năm 2004.

Bạn đang xem: Bài 10 địa lí 11 tiết 3

-GDP của china tăng nhanh( sau 19 năm tăng 6,9 lần; quả đât tăng 3,3 lần).=>Kinh tế china ngày càng tất cả vai trò quan trọng đặc biệt trong nền tài chính thế giới.

Hình 10.10. Một góc tp cảng Hồng Kông

2. Biến hóa trong sản lượng nông nghiệp

Dựa vào bảng số liệu dưới đây (trang 97 SGK 11):

Bảng 10.3: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN CỦA TRUNG QUỐC 

(Đơn vị: triệu tấn)

 Năm

Nông sản

1985

199520002004

Xếp hạng trên rứa giới

Lương thực

339,8

418,6407,3422,5

1

Bông (sợi)

4,1

4,74,45,7

1

Lạc

6,6

10,214,414,3

1

Mía

58,7

70,269,393,2

3 (sau Braxin,Ấn Độ)

Thịt lợn

31,640,347,0

1

Thịt bò

3,55,36,7

3 (sau Hoa Kì, Braxin)

Thịt cừu

1,82,74,0

1

Nhận xét tầm thường về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc

Cách làm:

Trước hết, tính sản lượng so sánh các năm:

+Sản lượng năm 1995 đối với năm 1985:

Ví dụ: lương thực = 418,6 – 339,8 = +78,8 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2000 so với năm 1995:

Ví dụ: Lạc = 69,3 – 70,2 = -0,9 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2004 so với năm 2000:

Ví dụ: Thịt lợn = 47,0 – 40,3 = +6,7 (triệu tấn)

+ Sản lượng năm 2004 đối với năm 1985 (hoặc 1995):

Ví dụ: Thịt rán = 4,0 – 1,8 = +2,2 (triệu tấn)

Sau đó, ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Bảng: Gia tăng sản lượng một vài nông sản của Trung Quốc

(Đơn vị: triệu tấn)

 Năm

Nông sản

Sản lượng năm 1995 đối với năm 1985

Sản lượng năm 2000 đối với năm 1995Sản lượng năm 2004 so với năm 2000

Sản lượng năm 2004 đối với năm 1985 (hoặc 1995):

Lương thực

+ 78,8

– 11,3+ 15,2

+ 82.7

Bông

– 0,6

– 0,3+ 1,3

+ 1,6

Lạc

+ 3,6

+ 4,2– 0,1

+ 7,7

Mía

+ 11.5

– 0,9+ 23,9

+34,5

Thịt lợn

+ 8,7+ 6,7

+ 15,4

Thịt bò

+ 1,8+ 1,4

+ 3,2

Thịt cừu

+ 0,9+ 1,3

+ 2,2

Nhận xét chung:

-Sản lượng những loại nông sản nhìn tổng thể đều tăng. (số liệu minh chứng)

-Một số loại sút như lương thực, bông…(số liệu minh chứng)

-Một số một số loại đứng đầu vậy giới (số liệu minh chứng)

3. Chuyển đổi trong cơ cấu tổ chức giá trị xuất – nhập khẩu

Dựa vào bảng 10.4 (trang 97 SGK 11), -Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.-Nhận xét sự biến hóa trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Xem thêm: Viac Là Gì Cùng Giải Thích Nghĩa Trọng Tài Viac Là Gì, Vietnam International Arbitration Center

Bảng 10.4: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 

(Đơn vị: %)

Năm

Cơ cấu

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Cách làm:

* Vẽ biểu đồ:

* nhận xét về sự biến đổi trong tổ chức cơ cấu giá trị xuất-nhập khẩu của Trung Quốc:

– cơ cấu xuất-nhập khẩu tất cả sự cầm đổi: + Tỉ trọng xuất khẩu tăng tuy thế không đều: quy trình từ 1985-1995 tăng, quá trình từ 1995-2004 giảm. + Tỉ trọng nhập khẩu giảm nhưng ko đều: tiến độ từ 1985-1995 giảm, tiến trình 1995-2004 tăng.Cán cân nặng xuất-nhập khẩu: + Năm 1985 trung quốc nhập siêu. + những năm 1995,2004 trung hoa xuất siêu.