Diện tích hình trụ thể hiệngiá trịGDPphân theo ngành tài chính của nhân loại so với:

Diện tíchhình GDP phân theongành tởm tếcác nước thu nhập thấp hơn gấp

*
= 32,6 lần.

Diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước các khoản thu nhập trung bình phệ gấp:

*
= 5,9 lần.

Diện tíchhình tròn biểu lộ giá trị GDP phân theo ngành kinh tế tài chính của những nước thu nhập to lớn gấp:

*
= 1,25 lần.


Nếu S là diện tích hình trụ thể hiện cực hiếm GDP phân theo ngành kinh tế của nhân loại được tính bởi công thức: S= πR2,S1là diện tích hình trụ thể hiện quý hiếm GDP phân theo ngành kinh tế tài chính của các nước thu nhập trung bình được tính bằng công thức: s1= πr12; s2làdiện tích hình trònthể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập trung bình được xem bằng công thức: s2= πr22; s3diện tích hình trụ thể hiện quý hiếm GDP phân theo ngành kinh tế tài chính của những nước thu nhập cao được tính bằng công thức:s3= πr32Thì:
*
=
*
=
*
= 32,6;
*
=
*
=
*
= 5,9​
*
=
*
=
*
= 1,25Nếu r1= 0,5 cm, thì R2=32,6 x (0,5)2=> R = √8,15 = 2,85 cm;r22=
*
= 1,38 => r2= √1,38 = 1,17 cmr32=
*
= 6,5 => r3= √6,5 = 2,5 cm

Vẽ:

Câu b: dấn xét:

Các nước các khoản thu nhập thấp, dịch vụ chiếm tỉ trọng ca, tiếp theo làcông nghiệp - xây dựng25%,nông nghiệpchiếm tỉ trọng không hề nhỏ so với các nươc thu nhập cá nhân trung bình với cao 23%.Các nước thu nhập trung bình thương mại dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất 56%, tiếp theo là công nghiệp 34%, tiếp nối là nông nghiệp & trồng trọt 10%.Các nướcthu nhập cao công nghiệp chiếm phần tỉ trọng thấp độc nhất 2, thương mại dịch vụ chiếm tỉ trọng tối đa trongcơ cấu kinh tế71% (năm 2004)