Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa tự "contagious", trong bộ từ điển từ điển tiếng Anh. Bạn cũng có thể tham khảo hầu hết mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ contagious, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ contagious trong bộ từ điển từ điển tiếng Anh

1. Contagious?

2. — Contagious agalactia

3. We"re very contagious!

4. He`s contagious.

Bạn đang xem: Contagious là gì

5. Divorce is contagious.

6. How Contagious Is It?

7. Rebellion is contagious, Doc.

8. First, complaining is contagious.

9. Measles is a contagious disease.

10. The anger might be contagious.

11. Contagious is a good word.

12. Theo và I are contagious!

13. It"s a highly contagious infection.

14. Scarlet fever is highly contagious.

15. 9 His enthusiasm was contagious .

16. Most eye infections are contagious.

17. 22 The new disease proved contagious.

18. Her high spirits are generally contagious.

19. 6 Scarlet fever is highly contagious.

20. Quinn"s lust for life is contagious.

21. Scarlet fever is a contagious disease.

22. 4 He"s got a contagious laugh.

23. Could cancers be contagious between people?

24. People with measles are highly contagious.

25. Measles is a highly contagious disease.

26. Chicken pox is a contagious disease.

27. 1 It"s a highly contagious infection.

28. 17 Most eye infections are contagious.

29. 2 The new disease proved contagious.

30. The hepatitis is a contagious disease.

31. 13 Quinn"s lust for life is contagious.

32. It is contagious in the same way that sexually transmitted diseases, such as syphilis và gonorrhea, are contagious.

33. It"s dengue fever, & it"s not contagious.

34. Being an asshole is a contagious disease.

35. 14 It is contagious in the same way that sexually transmitted diseases, such as syphilis và gonorrhea, are contagious.

36. 24 It is contagious in the same way that sexually transmitted diseases, such as syphilis & gonorrhea, are contagious.

37. Infected or contaminated with a contagious disease.

38. 8 Quinn"s lust for life is contagious.

39. Trăng tròn It is contagious in the same way that sexually transmitted diseases, such as syphilis and gonorrhea, are contagious.

40. Fowl - pox is a highly contagious disease .

41. 16 Her high spirits are generally contagious.

42. 7 The patient is still highly contagious.

43. Mumps is an acute contagious premiolaureldeoro.comral infection.

Xem thêm: Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12 Và Các Bài Cùng Trang, Bài Tập 1 Trang 143 Sgk Địa Lý 12

44. Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) is the etiological agent of Porcine Contagious pleuropneumonia (PCP), a severe respiratory contagious disease effecting swine industry worldwide.