Lệnh Left Join vào SQL trả về tất cả các mặt hàng từ bảng bên trái, trong cả khi ko có tác dụng khớp nào trong bảng bên phải. Điều này tức là nếu mệnh đề ON không hợp với các phiên bản ghi của bảng bên phải. Lệnh Left Join vẫn sẽ trả về một hàng trong kết quả, tuy nhiên với NULL cho từng cột của bảng bên phải.
Bạn đang xem: Left join là gì

SELECT table1.column1, table2.column2...FROM table1LEFT JOIN table2ON table1.common_field = table2.common_field;

*

Ví dụ áp dụng lệnh Left Join trong SQL

chế tác bảng Customers:

CREATE TABLE CUSTOMERS ( ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR (20) NOT NULL, AGE INT NOT NULL, ADDRESS CHAR (25), SALARY DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, "Ha Anh", 32, "Da Nang", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, "Van Ha", 25, "Ha Noi", 1500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, "Vu Bang", 23, "Vinh", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, "Thu Minh", 25, "Ha Noi", 6500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, "Hai An", 27, "Ha Noi", 8500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, "Hoang", 22, "Ha Noi", 4500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, "Binh", 24, "Ha Noi", 10000.00 );

CREATE TABLE ORDERS ( OID INT NOT NULL, DATE VARCHAR (20) NOT NULL, CUSTOMER_ID INT NOT NULL, AMOUNT INT, PRIMARY KEY (OID));
Kết quả:

*

Recent Updates giải pháp xử lý duplicate vào SQLWeb SQL Database vào HTML5Lệnh DELETE MySQL trong PythonLệnh UPDATE MySQL trong PythonLệnh SELECT MySQL trong PythonLệnh INSERT MySQL trong PythonTạo bảng MySQL vào PythonTạo new database MySQL trong PythonKết nối Python cùng với MySQLCài đặt môi trường thiên nhiên MySQL mang đến PythonVí dụ Hibernate 3 XML Mapping - SQLServer 2017Ví dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - MySQL

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL
Xem thêm: Bài 23 Thực Hành Địa Lí 12, Địa Lí 12 Bài 23 (Ngắn Nhất): Thực Hành

hệ thống bài học tập trên premiolaureldeoro.com bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài kim chỉ nan trên khối hệ thống premiolaureldeoro.com được xem thêm và tổng vừa lòng từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …