+ Nền văn hóa tiên tiến thể hiện ý thức yêu nước và tiến bộ mà câu chữ cốt lõi là lí tưởng hòa bình dân tộc và nhà nghĩa thôn hội theo công ty nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, nhằm kim chỉ nam tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự cải cách và phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hợp lý giữa cá thể và cùng đồng, thân xã hội với tự nhiên.

Bạn đang xem: Thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gdcd 11

+ Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm những cực hiếm bền vững, phần đông tinh hoa của cộng đồng các dân tộc nước ta được vun đắp đề xuất qua lịch sử dân tộc hàng nghàn năm đấu tranh dựng nước với giữ nước. Đó là lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, ý thức đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá thể – gia đình – xóm xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng chế trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giải dị vào lối sống... Bạn dạng sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hiệ tượng biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.

=> Như vậy, ở bên cạnh bảo vệ bạn dạng sắc dân tộc bản địa phải gắn kết với không ngừng mở rộng giao lưu giữ quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các chiếc hay, cái hiện đại trong văn hóa các dân tộc khác. Duy trì gìn bạn dạng sắc dân tộc bản địa phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, thói quen cũ.

Nội dung câu hỏi này phía bên trong phần kiến thức chế độ giáo dục cùng đào tạo, công nghệ và công nghệ, văn hóa, hãy cũng Top giải mã tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

1. Chính sách giáo dục cùng đào tạo

a. Trọng trách của giáo dục và đào tạo và đào tạo

- cải thiện dân trí

- Đào tạo lực lượng lao động và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển khả năng trí tuệ.

- hỗ trợ cho non sông nguồn lao hễ có unique cao.

b. Phương phía cơ bản để cách tân và phát triển giáo dục cùng đào tạo

- nâng cao chất lượng, công dụng giáo dục với đào tạo

- không ngừng mở rộng quy mô giáo dục

- Ưu tiên đầu tư giáo dục

- Thực hiện vô tư xã hội trong giáo dục

- làng hội hóa sự nghiệp giáo dục

- tăng cường hợp tác thế giới về giáo dục đào tạo và đào tạo

*

2. Chính sách văn hóa

a. Nhiệm vụ của văn hóa

- xây dừng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc

- Xây dựng nhỏ người nước ta phát triển toàn diện về bao gồm trị, bốn tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

b. Phương phía cơ phiên bản để phát hành nền văn hóa tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc

- làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tứ tưởng tp hcm giữ vai trò chủ đạo trong đời sống niềm tin của nhân dân.

- Kế thừa, phân phát huy hồ hết di sản và truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.

- tiếp thụ tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại

- nâng cao hiểu biết cùng mực thưởng thức văn hóa, đẩy mạnh tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

3. Chế độ khoa học và công nghệ

a. Trách nhiệm của kỹ thuật và công nghệ

- đáp án kịp thời những vấn đề lí luận và trong thực tế do cuộc sống đặt ra

- cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định con đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng với nhà nước.

- Đổi bắt đầu và cải thiện trình độ technology trong toàn thể nền kinh tế tài chính quốc dân.

- nâng cao trình độ quản ngại lí, tác dụng của chuyển động khoa học với công nghệ

b. Phương phía cơ phiên bản để cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

- Đổi bắt đầu cơ chế tổ chức, quản lí kỹ thuật và công nghệ

- Tạo thị phần cho kỹ thuật và công nghệ

- cách tân và phát triển tiềm lực công nghệ và công nghệ

- tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

4. Trách nhiệm công dân đối với chế độ giáo dục và đào tạo, công nghệ và công nghệ, văn hóa.

Xem thêm: Cách Chuyển Định Dạng Ods Là Gì, Định Dạng Ods Là Gì

- tin cậy và chấp hành đúng chủ trương cơ chế của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa

- thường xuyên xuyên nâng cấp trình độ học vấn, coi trọng câu hỏi tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại

- Ra mức độ trao dồi phẩm hóa học đạo đức, chiếm phần lĩnh kiến thức KH-KT tân tiến để thực hiện ước mơ có tác dụng cho giang sơn ngày càng giàu mạnh

- có quan hệ tốt đẹp với đa số người xung quanh, biết phê phán hồ hết thói hư tật xấu trong làng hội.